Most Read

1
Single-cell and spatial heterogeneity landscapes of mature epicardial cells
Jianlin Du, Xin Yuan, Haijun Deng, Rongzhong Huang, Bin Liu, Tianhua Xiong, Xianglin Long, Ling Zhang, Yingrui Li, Qiang She
2023, 13(8): 894-907. doi: 10.1016/j.jpha.2023.07.011
Abstract(6050) PDF(27)
2
Progress and prediction of multicomponent quantification in complex systems with practical LC-UV methods
Xi Chen, Zhao Yang, Yang Xu, Zhe Liu, Yanfang Liu, Yuntao Dai, Shilin Chen
2023, 13(2): 142-155. doi: 10.1016/j.jpha.2022.11.011
Abstract(2141) PDF(222)
3
An outlook on coronavirus disease 2019 detection methods
Zahra Hassani Nejad, Fataneh Fatemi, Seyed Ehsan Ranaei Siadat
2022, 12(2): 205-214. doi: 10.1016/j.jpha.2021.11.003
Abstract(1481) PDF(5)
4
Xianling Lianxia formula improves the efficacy of trastuzumab by enhancing NK cell-mediated ADCC in HER2-positive BC
Feifei Li, Youyang Shi, Mei Ma, Xiaojuan Yang, Xiaosong Chen, Ying Xie, Sheng Liu
doi: 10.1016/j.jpha.2024.100977
Abstract(881) PDF(14)
5
Benzodiazepines in complex biological matrices: Recent updates on pretreatment and detection methods
Yi-Xin Zhang, Yuan Zhang, Yu Bian, Ya-Jie Liu, Ai Ren, Yu Zhou, Du Shi, Xue-Song Feng
2023, 13(5): 442-462. doi: 10.1016/j.jpha.2023.03.007
Abstract(768) PDF(22)
6
Multidisciplinary strategies to enhance therapeutic effects of flavonoids from Epimedii Folium: Integration of herbal medicine, enzyme engineering, and nanotechnology
Yi Lu, Qiulan Luo, Xiaobin Jia, James P. Tam, Huan Yang, Yuping Shen, Xin Li
2023, 13(3): 239-254. doi: 10.1016/j.jpha.2022.12.001
Abstract(670) PDF(74)
7
Structural basis of SARS-CoV-23CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants
Muhammad Tahir ul Qamar, Safar M.Alqahtani, Mubarak A.Alamri, Ling-Ling Chen
2020, 10(4): 313-319.
Abstract(654) PDF(26)
8
Targeted bile acids metabolomics in cholesterol gallbladder polyps and gallstones: From analytical method development towards application to clinical samples
Jiaojiao Wei, Tao Chen, Yamin Liu, Shuai Sun, Zhiqing Yuan, Yixin Zhang, Aizhen Xiong, Linnan Li, Zhengtao Wang, Li Yang
2023, 13(9): 1080-1087. doi: 10.1016/j.jpha.2023.06.003
Abstract(588) PDF(43)
9
Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19
Xiaowei Li, Manman Geng, Yizhao Peng, Liesu Meng, Shemin Lu
2020, 10(2): 102-108.
Abstract(586) PDF(13)
10
Neutrophil elastase: From mechanisms to therapeutic potential
Weilin Zeng, Yingqiu Song, Runze Wang, Rong He, Tianlu Wang
2023, 13(4): 355-366. doi: 10.1016/j.jpha.2022.12.003
Abstract(563) PDF(48)
11
Single-cell RNA-sequencing and subcellular spatial transcriptomics facilitate the translation of liver microphysiological systems for regulatory application
Dan Li, Zhou Fang, Qiang Shi, Nicholas Zhang, Binsheng Gong, Weida Tong, Ahmet F. Coskun, Joshua Xu
2023, 13(7): 691-693. doi: 10.1016/j.jpha.2023.06.013
Abstract(549) PDF(84)
12
Solid-phase microextraction of endogenous metabolites from intact tissue validated using a Biocrates standard reference method kit
Runshan Will Jiang, Karol Jaroch, Janusz Pawliszyn
2023, 13(1): 55-62. doi: 10.1016/j.jpha.2022.09.002
Abstract(541) PDF(16)
13
Development of a CLDN18.2-targeting immuno-PET probe for non-invasive imaging in gastrointestinal tumors
Yan Chen, Xingguo Hou, Dapeng Li, Jin Ding, Jiayue Liu, Zilei Wang, Fei Teng, Hongjun Li, Fan Zhang, Yi Gu, Steven Yu, Xueming Qian, Zhi Yang, Hua Zhu
2023, 13(4): 367-375. doi: 10.1016/j.jpha.2023.02.011
Abstract(539) PDF(68)
14
18beta-glycyrrhetinic acid induces ROS-mediated apoptosis to ameliorate hepatic fibrosis by targeting PRDX1/2 in activated HSCs
Qian Zhang, Piao Luo, Liuhai Zheng, Jiayun Chen, Junzhe Zhang, Huan Tang, Dandan Liu, Xueling He, Qiaoli Shi, Liwei Gu, Jiahao Li, Qiuyan Guo, Chuanbin Yang, Yin Kwan Wong, Fei Xia, Jigang Wang
2022, 12(4): 570-582. doi: 10.1016/j.jpha.2022.06.001
Abstract(516) PDF(44)
15
Recent advances and perspectives of nucleic acid detection for coronavirus
Minzhe Shen, Ying Zhou, Jiawei Ye, Abdu Ahmed Abdullah AL-maskri, Yu Kang, Su Zeng, Sheng Cai
2020, 10(2): 97-101.
Abstract(505) PDF(11)
16
Recent progress in aptamer-based microfluidics for the detection of circulating tumor cells and extracellular vesicles
Duanping Sun, Ying Ma, Maoqiang Wu, Zuanguang Chen, Luyong Zhang, Jing Lu
2023, 13(4): 340-354. doi: 10.1016/j.jpha.2023.03.001
Abstract(484) PDF(41)
17
Identification and characterization of phenolics and terpenoids from ethanolic extracts of Phyllanthus species by HPLC-ESI-QTOF-MS/MS
Sunil Kumar, Awantika Singh, Brijesh Kumar
2017, 7(4): 214-222.
Abstract(475) PDF(44)
18
Rabdosia serra alleviates dextran sulfate sodium salt-induced colitis in mice through anti-inflammation, regulating Th17/Treg balance, maintaining intestinal barrier integrity, and modulating gut microbiota
Hongyi Li, Yi Wang, Shumin Shao, Hui Yu, Deqin Wang, Chuyuan Li, Qin Yuan, Wen Liu, Jiliang Cao, Xiaojuan Wang, Haibiao Guo, Xu Wu, Shengpeng Wang
2022, 12(6): 824-838. doi: 10.1016/j.jpha.2022.08.001
Abstract(473) PDF(70)
19
Ginsenoside Rk3 is a novel PI3K/AKT-targeting therapeutics agent that regulates autophagy and apoptosis in hepatocellular carcinoma
Linlin Qu, Yannan Liu, Jianjun Deng, Xiaoxuan Ma, Daidi Fan
2023, 13(5): 463-482. doi: 10.1016/j.jpha.2023.03.006
Abstract(472) PDF(71)
20
A highly efficient protein corona-based proteomic analysis strategy for the discovery of pharmacodynamic biomarkers
Yuqing Meng, Jiayun Chen, Yanqing Liu, Yongping Zhu, Yin-Kwan Wong, Haining Lyu, Qiaoli Shi, Fei Xia, Liwei Gu, Xinwei Zhang, Peng Gao, Huan Tang, Qiuyan Guo, Chong Qiu, Chengchao Xu, Xiao He, Junzhe Zhang, Jigang Wang
2022, 12(6): 879-888. doi: 10.1016/j.jpha.2022.07.002
Abstract(466) PDF(44)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go